Dámy a pánové, Vážení přátelé,

velmi rád jsem přijal pozvání hnutí DUHA vystoupit na zahájení konference, věnované zákonu, který má určit tempo snižování emisí skleníkových plynů.

Hrozbu klimatických změn považuji za vážnou. Není to nic globálně abstraktního. Klimatické změny se velmi konkrétně projeví i v naší zemi.

K mým cílům proto patří, aby Česká strana sociálně demokratická byla v České republice jednou z hlavních sil snažících se o vhodnou reakci.

ČSSD je připravena tento zákon nejen podpořit při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně, jak jsem slíbil letos v červnu na pražské Kampě, ale jsme připraveni se i aktivně se podílet na jeho přípravě.

Vede nás k tomu přesvědčení, že zákon by vedl nejen ke snížení emisí skleníkových plynů, ale vedl by též ke snížení spotřeby energie a k ekologizaci její produkce.

A to by znamenalo především zlepšení našeho životního prostředí, ale také snížení závislosti na dovozech paliv.

Znamenalo by to rozvoj vysoce konkurenceschopného průmyslového odvětví produkujícího potřebné technologie. A vytvářejícího nová pracovní místa! Nejde o žádný experiment s nejistým výsledkem. Stačí se podívat na tvorbu pracovních míst u sousedů v Německu.

Jde tedy o to, dát naší ekonomice potřebný a nutný modernizační impuls!

Zákon, který stanoví konkrétní závazné meziroční tempo poklesu emisí skleníkových plynů nebo případně cílový stav emisí skleníkových plynů například v roce 2050, je však pouze prvním krokem k dosažení cíle.

Dalším navazujícím krokem musí být realizace konkrétních opatření, jak závazky stanovené zákonem naplnit. V České republice je samozřejmě daleko největším zdrojem emisí skleníkových plynů spalování uhlíkatých paliv, a to především v sektoru energetiky.

ČSSD proto v současné době pracuje na programovém koncepčním dokumentu stanovujícím představu naší strany o vývoji české energetiky v příštích desetiletích. Tento dokument je nyní ve stádiu přípravy. Bude ještě debatován uvnitř ČSSD, i s veřejností.  Předpokládám ale, že k jeho základním východiskům budou patřit následující teze:
klimatické změny existují a jsou jedním z největších rizik dalšího rozvoje lidstva, Česká republika proto nemůže zůstat při řešení tohoto problému stranou
současná struktura produkce a zejména spotřeby energie je dlouhodoběji neudržitelná, takže Česká republika je v oblasti energetiky ve fázi počátku výrazných změn

  • základem všech úvah v oblasti dalšího směřování české energetiky musí být všestranný důraz na zvyšování energetické efektivity a snižování spotřeby energie
  • je nutný všestranný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které se v druhé polovině našeho století postupně začnou stávat páteří naší energetiky. Jejich rozvoj však musí být dobře regulován a nesmí docházet k poruchám regulace, které jsme viděli u využití energie z fotovoltaiky
    územní limity těžby hnědého uhlí budou zachovány a nebude realizována těžba černého uhlí v Beskydech
    jaderná energetika se bude v ČR v příštích desetiletích dále rozvíjet jako součást energetického mixu
    zemní plyn zůstane v tomto století relativně dostupný, bude proto pro ČR dlouhodobě významným energetickým zdrojem, jeho cena však zřejmě poroste
    začnou se výrazně prosazovat nové technologie, které zásadně změní celý charakter naší energetiky; jde o dokonalejší technologie na využívání obnovitelných zdrojů, dokonalejší technologie dopravy energie a také o technologie skladování energie.

Domnívám se, že dlouhodobá energetická koncepce respektující tato východiska, by měla umožnit dosažení cílů snižování emisí, které by měl stanovit dnes diskutovaný zákon. A měla by tedy do značné míry řešit problém emisí skleníkových plynů v ČR.

Na závěr mého vystoupení bych si ještě dovolil jednu poznámku.

Zákon stanovující tempo snižování emisí skleníkových plynů musí být nepochybně dobře připraven. Mám tím na mysli především to, že musí být založen na pro Českou republiku ambiciózních, ale zároveň i realistických kalkulacích tempa snižování emisí.

Česká republika je průmyslovou zemí, musí nám jít o modernizaci průmyslu, ne ohrožení jeho konkurenceschopnosti.

Dovolte mi proto vyjádřit přání, aby dnešní konference byla významným krokem přibližujícím realizaci české verze zákona a aby přinesla co nejvíce pragmatických podnětů pro jeho přípravu.

ČSSD je k této debatě plně připravena!

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD