Tisková zpráva základních organizací Strany zelených v Litvínově a v Mostě

05.03.2007 17:18

 

Tisková zpráva základních organizací Strany zelených v Litvínově a v Mostě

 

Vedení SZ v Litvínově a v Mostě touto cestou reaguje na vyjádření pana ministra Římana ze dne 27.2.2007, kdy při své návštěvě Bíliny připustil možnost prolomení ekologických limitů těžby hnědého uhlí vyhlášených Usnesením vlády ČR č. 444/1991. Zároveň vyjádřil souhlas s pokračováním těžby za stanovené limity.

 

SZ v Litvínově a v Mostě kategoricky nesouhlasí s výroky a úvahami o prolomení ekologických limitů těžby na dole Bílina. Překročení těchto limitů těžebními společnostmi znamená reálné ohrožení obcí Mariánských Radčic, Braňan, Lomu u Mostu a samozřejmě i města Litvínova.

 

Těžba za stanovené limity je v rozporu s potřebami našeho regionu. Měla by bezpochybně negativní vliv na zdraví obyvatel a zatížila by životní prostředí, ve kterém nyní dochází k sanaci škod způsobených předchozí těžbou.

 

Výroky ministra Římana jsou v rozporu s vládním prohlášením, v němž se deklaruje zachování územních ekologických limitů těžby.

 

Stanovisko ministra Římana je v rozporu s Usnesením vlády ČR č. 444/1991.

 

 

 

SZ v Litvínově a v Mostě vyzývají vládu k odpisu zásob hnědého uhlí za hranicemi ekologických limitů těžby. Žádají ministra Římana, aby přehodnotil své stanovisko, více se informoval o zmíněné problematice a do budoucna diskutoval také s občany a jinými organizacemi dotčených obcí a reagoval na jejich potřeby.

 

 

 

Za místní organizace SZ:

 

Patrik Christian Cmorej, DiS., - předseda SZ Litvínov, e-mail: Patrik.cmorej@centrum.cz:732247454

(1.3.2007)

 

 

 

Tisková zpráva ODS v Litvínově, 1.3.2007

 

Vyjádření k výrokům ministra Římana ohledně těžby hnědého uhlí v okolí obcí Lom, Braňany a Mariánské Radčice

 

Pan ministr Říman dne 27.2.2007 při své návštěvě Bíliny připustil možnost prolomení limitů těžby hnědého uhlí vyhlášených usnesením vlády č. 444/1991 a vyjádřil souhlas s pokračováním těžby za hranicí těchto limitů pro velkolom Bílina.

 

ODS v Litvínově prohlašuje, že:

 

zásadně nesouhlasí s úvahami o prolomení limitů těžby na dole Bílina. Postup těžařů za hranice limitů znamená reálné ohrožení obcí Lomu u Mostu, Braňan, Mariánských Radčic i samotného města Litvínova.

 

snaha o prolomení limitů na dole Bílina je jasným signálem pro MUS, a.s., k dalšímu nátlaku na zbourání Horního Jiřetína a tím k masivní těžbě na území celého Podkrušnohorského regionu.

 

těžba za hranicemi limitů je v příkrém rozporu s potřebami rozvoje regionu a byla by prováděna na úkor zdraví a životního prostředí obyvatel pánevních oblastí.

 

stanovisko pana ministra Římana je v zásadním rozporu s vládním prohlášením, na jehož základě Vláda ČR získala důvěru v Poslanecké sněmovně.

 

stanovisko pana ministra Římana odporuje usnesení vlády č. 444/1991, které je stále v platnosti, a proto je pro orgány státní správy závazné.

 

Vzhledem k tomu, že zachování limitů těžby bylo stěžejním bodem volebního programu ODS v Litvínově a je nezbytné pro další rozvoj Litvínovska, místní rada ODS:

 

Vyzývá Vládu ČR k neprodlenému odpisu zásob hnědého uhlí za hranicemi limitů těžby, jak to požaduje i usnesení vlády č. 444/1991.

 

Žádá pana ministra Římana jednat o problematice prolomení limitů nejen s těžebními společnostmi, ale i s obcemi a jejich obyvateli, kterých by se prolomení těžby bezprostředně a negativně dotklo.

 

Za ODS Litvínov:

 

Mgr. Milan Šťovíček - předseda, e-mail: stovicek@mulitvinov.cz: <SKYPETMPTAG0/>

 

 

Tisková zpráva krajské organizace KDU-ČSL Ústí nad Labem, 1.3.2007

 

Vyjádření krajské organizace KDU-ČSL k výrokům ministra Římana ohledně těžby v okolí obcí Lom, Braňany a Mariánské Radčice

 

Prohlášení pana ministra Římana ze dne 27.2.2007 při jeho návštěvě Dolu Bílina jsou v zásadním rozporu s koaliční dohodou vládních stran i programovým prohlášením vlády, které výslovně uvádí: Zachováme územní limity těžby hnědého uhlí.. 

 

KDU-ČSL dlouhodobě a konzistentně zastává postoj, který je proti postupu těžby za limity.

 

Limity byly stanoveny s ohledem na optimální využití území, kde nerostné zásoby kolidují s hustou zástavbou a cennými přírodními lokalitami. Již dnes je hranice limitů nastavena tak, že důlní díla a výsypky zasahují do těsné blízkosti obcí a již nyní dochází k překračování hygienických limitů imisí škodlivin.

 

Postup těžařů za hranice limitů znamená reálné ohrožení obcí Lomu u Mostu, Braňan, Mariánských Radčic i města Litvínova. Zároveň je to jasný precedens pro těžební společnost MUS k dalšímu nátlaku na zbourání Horního Jiřetína. Prolomení limitů v jedné enklávě bude signálem k nekoordinovanému těžení na území celé Podkrušnohorské pánve.

 

Považujeme za zcela skandální, že přestože pan ministr Říman jednal o zcela konkrétním záměru velkolomu Bílina pokračovat s těžbou za limity, komentoval tuto situaci bez dohody se svými koaličními partnery a bez konzultací s místními obcemi, kterých se to nejvíce dotýká.

 

Tento postup krajské organizaci KDU-ČSL připomíná komunistickou direktivu, kdy jeden státní úředník, v zájmu zisku skupiny těžebních a energetických společností, plánuje osud stovky tisíc obyvatel Podkrušnohoří.

 

Česká republika dnes vyváží 16% produkce energie. Upozorňujeme veřejnost, že současné plány důlních a elektrárenských společností na těžbu uhlí /a vývoz elektřiny/ v Severních Čechách povedou k mnohem rychlejšímu vytěžení našich strategických zásob hnědého uhlí, než jak se dosud předpokládalo. Tím paradoxně dojde mnohem dřív ke katastrofickému scénáři nedostatku domácích zdrojů elektřiny a paliv. Naše zdroje energie do budoucna nezávisí na tom, jestli se prolomí limity, ale jak rychle si /a našim dětem/ tyto zdroje vytěžíme a prodáme.

 

Již dnes je vývoz energie   na úkor zdraví a životního prostoru obyvatel pánevních oblastí. Přesto Česká republika tuto skutečnost části svých obyvatel nijak nekompenzuje. Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že ministerstvo průmyslu nebylo schopno od roku 1991 /vyhlášení limitů/ provést odpisy zásob uhlí za hranicemi limitů *.

 

*dle vládního usnesení č.444/1991, které je stále v platnosti. 

 

 

 

za Krajskou organizaci KDU-ČSL Ing. Hana Nováková

 

 

 

Kontakty:

 

Ing. Hana Nováková, tel. 777183805

 

 

 

Zpět